vreemde opmaak: klik hier voor een online-versie
ga naar de website van Natuurpunt Zwalmvallei

10 juli 2011
Beste ###FIRSTNAME###,

Terwijl de ratrace tijdens deze zomermaanden vertraagt en de laatste deadlines verstreken zijn, konden we nu toch tijd maken voor een nieuwe flits waarmee we het de rest van de zomer zullen stellen. Maar met de laattijdigheid van deze flits kunnen we je nog wel meegeven dat in het dossier van de Boembekemolen een belangrijke hindernis is genomen.


  Bouwvergunning voor Boembekemolen

Begin deze maand werd de bouwvergunning afgeleverd voor de restauratiewerken aan de Boembekemolen. De aanvraag werd integraal goedgekeurd zoals ze werd ingediend ... we mogen dus stilaan gaan dromen.

Vooraleer op zoek te kunnen gaan naar een aannemer is het evenwel nog wachten op de goedkeuring van het restauratiedossier. Daarmee pas geeft de overheid zijn akkoord om de nodige subsidiering te voorzien ... en daarop is het voorlopig wachten.

De molen is, door zijn historische band met het omliggende landschap en door zijn centrale ligging binnen het natuurgebide Middenloop Zwalm, een uitermate geschikt middel om aan het natuurgebied een grotere sociale draagkracht te geven. De Boembekemolen kan fungeren als uithangbord en als ontmoetingsplaats van de bevolking met het natuurgebied.

Natuurpunt Zwalmvallei wenst met de Boembekemolen te komen tot een maalvaardige molen met ruimtes die dienst kunnen doen als ontmoetingsplaats met het publiek. Daarnaast zal het rad groene stroom opwekken en zullen de nieuwbouwdelen maximaal worden uitgevoerd naar bio-ecologisch verantwoorde bouwwijze.

contact: info@boembeke.be
lees meer: www.boembeke.be

  Vismigratie te Velzeke

Vissen migreren, naargelang de soort, over kleine of grote afstand op zoek naar paai- of voedingsplaatsen, maar ook ter bescherming tegen predatie of voor de vlucht voor verontreiniging. Minstens evenzeer is de uitwisseling van genetisch materiaal belangrijk: dat kan enkel via migratie. Kleine restpopulaties hebben het zeer moeilijk om te overleven zonder die uitwisseling.

Migratie is evenwel niet mogelijk wanneer obstakels zoals onder meer stuwen of vervallen bij watermolens dat verhinderen. De verbeterde waterkwaliteit laat toe dat visbestanden zich zouden kunnen herstellen. Echter zonder mogelijkheden tot migratie lukt dat niet. Europese en Vlaamse regelgeving wil daaraan verhelpen. Zo werd de Molenbeek te Velzeke en Strijpen aangeduid als waterloop waar de vismigratieknelpunten prioritair dienen weggewerkte te worden.

De kleinere knelpunten op de Molenbeek werden reeds eerder verholpen. Wat aan knelpunten rest zijn de Driesmolen (Beugelstraat) en de restanten van de Van Temschemolen (Paddestraat). Alvast keurde de provincieraad de plannen goed om een vistrap te bouwen nabij de Driesmolen. Het is nu wachten op de aanduiding van een aannemer.

  Vergistingsinstallatie te Oombergen

Waar te Oombergen voor een aantal jaren een vliegveld werd opgedoekt wil een landbouwer een biogasinstallatie bouwen. De installatie zou tot de grootste in Vlaanderen behoren.

Vergisting van groenafval is zeer nuttig, maar wanneer die installaties bijkomende energieteelten vergen is de duurzaamheid van de 'groene' stroom ver zoek. Voor de geplande installatie te Oombergen zou jaarlijks pakweg bijkomend 1.000ha mais moeten worden verbouwd. Het ruimtebeslag van dergelijke energievorm is van die aard dat de realisatie van bijkomende natuur, nog maar eens, zeer moeilijk wordt. Bovendien hangen er tal van veiligheidsrisico's vast aan dergelijke installatie en jaagt het de voedselprijzen de hoogte in.

Leefbaar BOS heeft dat snel ingezien en heeft zich steeds verzet tegen de bouw ervan. Recent startte Leefbaar BOS een procedure bij de Europese instanties tegen de eerdere toekenning van een milieuvergunning. De bouwvergunning werd eerder geweigerd; daartegen is de aanvrager in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

lees meer: www.leefbaarbos.be

  Spring in 't veld

Lang gras, een netje of snelle handen, een glazen bokaal, dat is al wat je nodig hebt om de springkampioenen van het grasland te verschalken. Op zondag 17 juli wil PNEC De Kaaihoeve op haar maandelijkse wandeling allerlei sprinkhanen van dichterbij te bekijken.

De wandelingen zijn gratis, maar we weten wel graag of je komt. De Kaaihoeve vind je aan de Oude Scheldestraat 16 te 9630 Meilegem.

contact: kaaihoeve@oost-vlaanderen.be, tel 055/496.796
lees meer: De Kaaihoeve

  Europese nachten

Sommige dieren komen pas laat op de dag in actie ... sommige van onze natuurliefhebbers lijken daar ook wel van te houden. Zo zijn er met enkele dagen verschil een Europese Nacht van de Vleermuis en een Europese Nacht van de Nachtvlinder. Naar verluid is ook Dracula verwacht!

Dinsdag 30 augustus 2011
Europese Nacht van de Vleermuis
Een hoekige vlucht tegen de schemerdonker is meestal het enige wat je te zien krijgt van vleermuizen. Door hun grillige vliegroute voelen veel mensen zich niet op hun gemak bij het diertje. Helemaal onterecht!
Je krijgt een woordje uitleg en een wandeling voorgeschoteld tijdens de avondschemering. Het uitgelezen moment om kennis te maken met dit mysterieuze vliegende zoogdiertje. Vertrek om 20u00 aan het stedelijk ontmoetingscentrum Sint-Maria-Oudenhove; einde voorzien rond 23u00.
Zaterdag 3 september 2011
Europese nacht vd nachtvlinder - Nachtvlindernacht te Steenbergen
Samenkomst om 20u30 in straat Steenbergen te Erwetegem. Ter herkenning: aan de startplaats zal de vlag van Natuurpunt hangen. We verkennen de diversiteit aan nachtvlinders in de Steenbergse bossen. Einde omstreeks 24u. Begeleiding: Chris Nuyens
contact: Chris Nuyens, tel 055/496.796

  Erkenning natuurreservaten

De Vlaamse overheid bespaart. Dat is ook goed ... maar toch kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat in de sector natuur extra hard wordt gesnoeid.

Afgelopen 17 jaar werd nooit zo'n kleine oppervlakte natuurreservaten erkend als in 2010. Als een natuurgebied als reservaat wordt erkend, kunnen erkende terreinbeherende verenigingen subsidies krijgen voor de inrichting en het onderhoud ervan. Dat betekent dat die verenigingen, waarvan Natuurpunt veruit de belangrijkste is, het steeds moeilijker krijgen om alle werken rond te krijgen.

Eerder raakte al bekend dat de Vlaamse Overheid in 2010 met 882 ha sinds 1997 niet meer zo weinig natuurgebieden zelf had aankocht. Tegelijk werden de middelen voor aankoop voor de terreinbeherende natuurverenigingen ernstig verlaagd. Dat maakt dat Natuurpunt nu reeds aangeeft dat geen nieuwe aankoopdossiers meer voor 2011 kunnen worden opgestart.

  OESO: groene jongens!?

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) geeft in haar tweejaarlijks rapport over België, ons land een aantal opdrachten mee. Onderstaand lees je een eigen vertaling van een uittreksel daarvan.

De economie is energie- en emissie-intensief, wat van het energie-beleid de sleutels maakt tot groenere groei. Milieutaksen, bijzonder laag in België, moeten het belangrijkste instrument zijn om met dit onderwerp om te gaan. De EU-regeling voor emissiehandel stuurt de emissies in de opwekking van elektriciteit en de industrie, maar de uitstoot van het vervoer en de huisvesting moet worden verminderd door middel van een goed doordachte CO2-heffing. Negatieve milieu-invloeden uit het verkeer moeten worden aangepakt door brandstofheffingen, rekeningrijden en congestieheffingen, evenals een afbouw van maatregelen ter bevordering van woon-werkverkeer en bedrijfsauto's. Maatregelen om de thermische efficiëntie van woningen te verbeteren, moeten worden gericht op huishoudens met lage inkomens.

lees de volledige originele tekst (Engels): www.oecd.org

 kalender

De volledige activiteitenkalender van Natuurpunt Zwalmvallei vind je op onze website. We zien je graag op onze activiteiten!

Woensdag 6 juli 2011
Plantendeterminatie en –inventarisatie in de Steenbergse bossen te Sint-Goriks-Oudenhove
Gids: Dieter Everaert, tel. 09/345.96.30. Samenkomst om 19u aan de kerk van Sint-Goriks-Oudenhove. Determinatie en inventarisatie van de flora van bronbos en hellingbos. Einde bij zonsondergang. Meebrengen: laarzen of stevig schoeisel, flora, evt. loupe.
Zondag 10 juli 2011
Op stap naar de Klokfontein met Natuurpunt Houtem
Vertrek om 9u30 op de parking van B&B Den Boomgaard, Cotthem 15 A te St-Lievens-Houtem met Peter D'hondt als gids. Einde omstreeks 11u30. Voorzie je van stevig schoeisel.
Aan de zuidwestelijke kant van Sint-Lievens-Houtem ligt de deelgemeente Oombergen. Oombergen maakt zowel deel uit van Sint-Lievens-Houtem als van Zottegem. In de grensoverschrijvende Oombergse bossen (Europees beschermde habitat / VEN-gebied) ontspringt de Klokfonteinbeek die uitmondt in de Kottembeek. Ooit gehoord van goudveil, reuzenpaardenstaart en dotterbloem? Spreekt de vuursalamander tot jouw verbeelding? Op deze wandeling in één van de mooie brongebieden uit onze streek kom je alles te weten over deze liefhebbers van natte voeten ...
Donderdag 21 juli 2011
Zomeravondwandeling, Verkenning van de Munkbosbeekvallei
Een gezellige wandeling voor de thuisblijvers op een zomerse avond. Vertrek om 19u30 aan de Beerlegemse Baan, aan de bushalte schuin tegenover de kerk van Beerlegem - Zwalm. Einde omstreeks 21u30. Gids: Laurent Flostroy, mail Laurent, tel 0498/67 71 09. Voorzie je van stevige schoenen.
Donderdag 18 augustus 2011
Zomeravondwandeling, Verkenning van de Dorenbosbeekvallei
In de Dorenbosbeekvallei werd verleden jaar met man en macht gewerkt tijdens de Dag van de Natuur. Nu bekijken en observeren we het gebied in alle rust op een mooie zomeravond. Vertrek om 19u30 in de Industrielaan te Brakel. Op het eind van de Industrielaan, ter hoogte van elektriciteitscabine Baneike nr 40. Einde omstreeks 21u30. Gids: Vincent Decroock, mail Vincent, tel. 0498/10 95 39. voorzie je van stevige schoenen.
Zaterdag 27 augustus 2011
Plantendeterminatie en –inventarisatie in de Steenbergse bossen te Sint-Goriks-Oudenhove
Gids: Dieter Everaert, tel. 09/345.96.30. Samenkomst om 14u aan de kerk van Sint-Goriks-Oudenhove. Determinatie en inventarisatie van de flora van bronbos en hellingbos. Einde om 17u. Meebrengen: laarzen of stevig schoeisel, flora, evt. loupe.
Dinsdag 30 augustus 2011
Europese Nacht van de Vleermuis
Een woordje uitleg en een wandeling in de avondschemering. Het uitgelezen moment om kennis te maken met dit mysterieuze vliegende zoogdiertje. Vertrek om 20u00 aan het stedelijk ontmoetingscentrum Sint-Maria-Oudenhove; einde voorzien rond 23u00. Info: mail Chris, 0495/67.96.15
Zaterdag 3 september 2011
Europese nacht vd nachtvlinder - Nachtvlindernacht te Steenbergen
In samenwerking met de IWG. Samenkomst om 20u30 aan straat Steenbergen te Erwetegem. Aan de startplaats zal de vlag van Natuurpunt hangen. We verkennen de diversiteit aan nachtvlinders in de Steenbergse bossen. Einde omstreeks 24u. Begeleiding: Chris Nuyens, mail Chris, tel 0495/67.96.15.
Natuurpunt Zwalmvallei is de plaatselijke afdeling van Natuurpunt binnen Brakel, Zottegem en Zwalm.
Bezoek de website van Natuurpunt Zwalmvallei: www.natuurpuntzwalmvallei.be
en die van Natuurpunt: www.natuurpunt.be
De oude flitsen vind je hier: het zwalmvallei.flits-archief.

Deze mail werd gestuurd aan ###EMAIL###
Wil je deze flits liever niet meer ontvangen, ga naar zwalmvallei.flits.UIT
Ontving je deze flits niet rechtstreeks en wil je hem in de toekomst steeds uit eerste hand ontvangen,
ga naar zwalmvallei.flits.IN